PRIVACY POLICY LA SQUADRA

La Squadra BV, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Hellebeemden 15, en met ondernemingsnummer 0690.949.509;

Hierna genoemd ‘’La Squadra”;  

Verklaart het volgende:

La Squadra verwerkt persoonsgegevens in uitvoering van de door de klant of betrokkene toevertrouwde opdracht, alsmede in geval van een bezoek aan de website (www.lasquadralogistics.be). Dit als verwerkingsverantwoordelijke, dan wel als verwerker, afhankelijk van de concrete omstandigheden.

La Squadra is verwerkingsverantwoordelijke in zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt voor eigen doeleinden en La Squadra hiervoor zelf de middelen bepaalt. In zoverre er persoonsgegevens van betrokkenen verwerkt worden in opdracht van de klant of betrokkene, treedt La Squadra op als verwerker.

La Squadra erkent het belang van een veilige verwerking van persoonsgegevens. In die zin erkennen zowel La Squadra als de klant of betrokkene dat iedere verwerking zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving, waaronder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, alsmede Verordening (EU) 2016/679 (hierna: AVG) van kracht sedert 25 mei 2018 en deze te zullen naleven. In geval van inhoudelijke wetswijzigingen verbindt La Squadra zich ertoe om het privacybeleid hierop aan te passen.

Het privacybeleid evenals eventuele wijzigingen zijn ten allen tijden consulteerbaar op de website van La Squadra, www.lasquadralogistics.be.

Definities

Voor een goed begrip van dit privacybeleid hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 • AVG: Verordening nr. 2016/679 van de Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR genoemd;
 • Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zoals een naam, mailadres, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit;
 • Betrokkene: De geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;
 • Verwerker: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
 • Verwerking: Een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorsturen, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 • Verwerkingsverantwoordelijke: Een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
 • Datalek:  Elke inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;

Draagwijdte privacybeleid  

1. Contractuele relaties

Huidig privacybeleid is van toepassing op de contractuele relatie tussen La Squadra en de klant of betrokkene en geldt gedurende de gehele duur van de overeenkomst. Afwijkingen van het privacybeleid zijn in geval van een contractuele relatie tussen de klant of betrokkene en La Squadra enkel toelaatbaar indien ingegeven door wettelijke vereisten, dan wel na al dan niet impliciete toestemming van beide partijen. Wezenlijke wijzigingen zullen uitdrukkelijk worden medegedeeld op de website.

2. Website en webshop

Door het consulteren van de website van La Squadra (www.lasquadralogistics.be) en/of door gebruik te maken van het contactformulier en/of door een bestelling te plaatsen via de webshop, erkent de klant of betrokkene kennis te hebben genomen van het privacybeleid en verklaart zich akkoord met het feit dat La Squadra gebruik kan en mag maken van de verzamelde persoonsgegevens rekening houdende met de draagwijdte van het verzoek waarvoor de gegevens werden verschaft (art. 6.1.a en 6.1.b AVG).

La Squadra waarborgt in geen geval de volledigheid, correctheid en het up-to-date zijn van de op de website en webshop vervatte informatie, noch van de inhoud van websites van derden waar naar doorverwezen wordt.  

De verwerking van de Persoonsgegevens

La Squadra garandeert dat persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden op een transparante wijze en dit enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Iedere verwerking wordt beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de verwerking plaatsvindt. La Squadra ziet erop toe dat de persoonsgegevens correct worden geregistreerd en geactualiseerd indien nodig.

In het kader van de dienstverlening die door La Squadra geboden wordt, bestaan de verzamelde persoonsgegevens onder meer uit de voornaam, naam, mailadres, adres, en telefoon, alsmede elke andere persoonlijke informatie die de klant of betrokkene verkiest mede te delen in diens vraag om inlichtingen of dienstverlening.

La Squadra bewaart de persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, dan wel hetgeen op grond van wettelijke plichtplegingen vereist is.

Verwerkingsgrond

Door beroep te doen op de dienstverlening van La Squadra en/of het contactformulier op de website in te vullen en/of door een bestelling te plaatsen via de webshop etc., en het hierbij overmaken van persoonsgegevens, erkent en aanvaardt de klant of betrokkene dat deze gegevens verwerkt kunnen worden (art. 6.1.b) AVG). De klant of betrokkene blijft evenwel eigenaar van de ter beschikking gestelde gegevens.

Voor de persoonsgegevens die La Squadra als verantwoordelijke ontvangt vanwege de klant of betrokkene die worden aangewend voor marketingdoeleinden en klantenbeheer, valt La Squadra terug op de wettelijke grondslagen van de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst en van het gerechtvaardigd belang bestaande uit de situatie waarbij de betrokkene klant is van La Squadra als gevolg van het plaatsen van een opdracht (art. 6.1.b) en f) AVG).

Voor de persoonsgegevens die La Squadra ontvangt als verantwoordelijke vanwege een lead wordt er beroep gedaan op de expliciete toestemming van de lead (art. 6.1.a) AVG).

De klant in diens hoedanigheid als betrokkene beschikt te allen tijde over de mogelijkheid tot het wijzigen of om de gegeven toestemming terug in te trekken, in zoverre de verwerking hiervan louter gebaseerd is op diens toestemming en er door La Squadra geen andere rechtsgrond ingeroepen kan worden die de verdere verwerking van de persoonsgegevens kan rechtsvaardigen.

Verwerkingsdoeleinden

La Squadra verwerkt persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

Type persoonsgegevens:
Identificatiegegevens: Voornaam, naam, adres, mailadres en/of telefoonnummer.
Verwerkingsdoeleinden:
Uitvoering van de dienstverlening en klantenbeheer.
Bewaartermijn:
Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de overeenkomst.
Na de beëindiging van de overeenkomst worden de persoonsgegevens nog gedurende 10 jaar bewaard om aan de wettelijke en boekhoudkundige verplichtingen te voldoen.

Type persoonsgegevens:
Identificatiegegevens: Voornaam, naam, mailadres, telefoonnummer en desgevallend afbeelding.
Verwerkingsdoeleinden:
Informering omtrent de diensten, verwerken van verzoeken gericht aan La Squadra via e-mail, Instagram of via het contactformulier op de website.
Bewaartermijn:
Persoonsgegevens worden bewaard gedurende 5 jaar. 

Type persoonsgegevens:
Identificatiegegevens: Voornaam, naam, adres, mailadres, telefoonnummer, IP-adres en desgevallend afbeelding.
Verwerkingsdoeleinden:
Marketingdoeleinden (direct marketing).
Bewaartermijn:
Persoonsgegevens worden bewaard gedurende 1 jaar of totdat u zich afmeldt.
Zie ook de cookiebeleid op de website.

Type persoonsgegevens:
Identificatiegegevens: Voornaam, naam, adres, mailadres, telefoonnummer en desgevallend btw-nummer.
Financiële gegevens: rekeningnummer.
Verwerkingsdoeleinden:
Boekhoudkundige doeleinden (facturatie).
Bewaartermijn:
Persoonsgegevens worden bewaard gedurende 10 jaar na de beëindiging van de overeenkomst.

Type persoonsgegevens:
Identificatiegegevens: Voornaam, naam, adres, mailadres, telefoonnummer.
Verwerkingsdoeleinden:
Wettelijke verplichtingen (identificatieplicht en witwaspreventie).
Bewaartermijn:
Persoonsgegevens worden bewaard gedurende 10 jaar na de beëindiging van de overeenkomst.

Type persoonsgegevens:
Identificatiegegevens: Voornaam, naam, adres, mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, rijksregisternummer, burgerlijke staat.
Verwerkingsdoeleinden:
Personeelsbeheer (m.i.v. stagiairs).
Bewaartermijn:
Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de arbeidsrelatie.
Na de beëindiging van de arbeidsrelatie worden de persoonsgegevens nog gedurende 5 jaar bewaard.

Type persoonsgegevens:
Identificatiegegevens: Voornaam, naam, adres, mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, rijksregisternummer, burgerlijke staat.
Financiële gegevens: rekeningnummer.
Verwerkingsdoeleinden:
Loonadministratie vaste medewerkers.
Bewaartermijn:
Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de arbeidsrelatie.
Na de beëindiging van de arbeidsrelatie worden de gegevens uit de loonadministratie die (fiscaal) van belang zijn gedurende 10 jaar bewaard om aan de wettelijke en boekhoudkundige verplichtingen te voldoen. 

Type persoonsgegevens:
Identificatiegegevens: Voornaam, naam, adres, mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, rijkregisternummer, burgerlijke staat.
Verwerkingsdoeleinden:
Aanwerving
Bewaartermijn:
Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de selectieperiode.
Na de beëindiging van de selectieperiode worden de persoonsgegevens nog gedurende 4 weken bewaard.

Wanneer u de website van La Squadra bezoekt en desgevallend gebruik maakt van het contactformulier en/of de webshop etc., is het mogelijk dat bepaalde gegevens ter beschikking gesteld dienen te worden om contactname te vergemakkelijken. Deze informatie zal uitsluitend intern worden aangewend, tenzij de betrokkene toestemming verleent om diens persoonsgegevens tevens aan te wenden voor andere doeleinden.

Ook wanneer er beroep wordt gedaan op La Squadra dient zij over bepaalde persoonsgegevens te beschikken dewelke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

La Squadra zal bij iedere verwerking enkel die persoonsgegevens aanwenden die minimaal noodzakelijk zijn in het kader van de gevraagde dienstverlening.

La Squadra maakt daarnaast gebruik van cookies op haar website die bepaalde informatie van het websitebezoek kunnen registreren, waaronder ook persoonsgegevens. Meer informatie hieromtrent kan u terugvinden in het cookiebeleid van La Squadra, hetwelk gepubliceerd werd op de website, www.lasquadralogistics.be.

Passende technische en organisatorische maatregelen

La Squadra zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen voor een veilige verwerking van persoonsgegevens, zodoende het risico op vernietiging, verlies, ongeautoriseerde wijziging of verwerking wordt beperkt. Dit rekening houdende met de gebruiken binnen de sector, de stand van de techniek, de aard, omvang, context van de verwerking, verwerkingsdoeleinden en de mogelijk verbonden risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokken personen. Op schriftelijk verzoek verstrekt La Squadra gedetailleerde inlichtingen over het gehanteerde veiligheidsbeleid.

(Sub)Verwerkers

La Squadra maakt gebruik van (sub)verwerkers, die in opdracht en onder toezicht van La Squadra persoonsgegevens verwerken. Deze verwerkingen zullen te allen tijde beperkt worden tot het strikt noodzakelijke voor het uitvoeren van de respectievelijke opdracht.

La Squadra ziet erop toe dat de door haar aangeduide (sub)verwerkers, waaronder haar medewerkers, persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en zich hierbij, al dan niet contractueel, verbinden tot de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen op basis van art. 28 AVG.

De medewerkers en (sub)verwerkers van La Squadra hebben zich er daarenboven (contractueel) toe verbonden de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens in acht te nemen.

De (sub)verwerkers beslissen hierbij autonoom over de wijze waarop de persoonsgegevens verwerkt worden, rekening houdende met de risico’s verbonden aan diens expertise. Bij gebreke aan eenzelfde expertise is La Squadra als verwerkingsverantwoordelijke niet aansprakelijk voor eventuele onrechtmatige verwerkingen die ingevolge een verkeerdelijke inschatting van de (sub)verwerkers plaatsvinden. La Squadra draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid bij verlies of corruptie van data, diefstal van gegevens, virussen of andere aanvallen op de informaticasystemen en (cloud-)servers van deze (sub)verwerkers.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Behoudens in relatie tot de medewerkers en (sub)verwerkers die in het kader van de dienstverlening betrokken worden, zal La Squadra geen persoonsgegevens uitwisselen met derden, tenzij in geval van uitdrukkelijke toestemming, op verzoek van de betrokkene, op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of wanneer dit bij wet wordt opgelegd. In dit laatste geval stelt La Squadra de betrokkene onverwijld in kennis van het verzoek vanwege de betrokken instanties en/of overheden.

Gegevensverwerking binnen de Europese Economische Ruimte

La Squadra tracht de doorgifte en verwerking van persoonsgegevens te beperken tot landen binnen de Europees Economische Ruimte of tot landen die een passend beschermingsniveau waarborgen, equivalent aan het niveau gewaarborgd onder de AVG en dit privacybeleid, rekening houdende met de voorgenomen verwerking, omvang en categorie van de te verwerken persoonsgegevens, het land van bestemming en de rechtsregels die in het desbetreffende land gelden. In het geval van verwerking buiten de grenzen van verwerking buiten de Europees Economische Ruimte zal La Squadra op schriftelijk verzoek van de betrokkene verdere toelichting verschaffen.

De rechten van de betrokkene

In het kader van de AVG heeft de betrokkene de volgende rechten met betrekking tot de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens (art. 12 t.e.m. 22 AVG): het recht op inzage, het recht op verbetering en/of aanvulling van de verzamelde gegevens, het recht om het doel van de verwerking te beperken, het recht op overdraagbaarheid van gegevens, het recht om vergeten te worden en het recht om bezwaar in te dienen.

Een vraag omtrent het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens of een beroep op uw rechten als betrokkene kan gericht worden aan La Squadra via een schriftelijk, gemotiveerd verzoek (per mail naar: info@lasquadralogistics.be of per post naar: 3500 Hasselt, Hellebeemden 15). La Squadra verwerkt elk verzoek onverwijld en koppelt hierover terug binnen een termijn van één maand. In bepaalde gevallen heeft La Squadra het recht deze termijn te verlengen met twee maanden, in welk geval La Squadra de betrokkene hierover informeert binnen één maand na ontvangst van het verzoek (art. 12.3 AVG).

Bewaartermijn van persoonsgegevens

La Squadra garandeert dat zij de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bijhoudt om het beoogde doel te bereiken, uitgezonderd wat betreft de boekhoudkundige stavingstukken en deze inzake aansprakelijkheidsclaims, dewelke mogelijks een langere bewaartermijn rechtvaardigen volgens de wettelijke bepalingen ter zake. Overige gegevens die noodzakelijk kunnen zijn voor een adequate naservice, dan wel toekomstige verkoop of dienstverlening, worden in de mate van het mogelijke geanonimiseerd bewaard zodat deze niet langer dan noodzakelijk traceerbaar zijn naar identificeerbaar personen.

Wanneer de bewaring van de persoonsgegevens niet langer vereist is, zullen deze op een veilige manier worden vernietigd of verwijderd, dan wel ter beschikking gesteld van de betrokkene.

Maatregelen in geval van een datalek

La Squadra neemt de nodige maatregelen teneinde een verlies van data tegen te gaan. Wanneer dergelijk verlies zich evenwel zou voordoen, verbindt La Squadra er zich toe dit indien nodig in voorkomend geval te melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) binnen de wettelijke termijnen. Deze informatieplicht geldt enkel in zoverre het datalek grootschalig blijkt, dan wel een vergaande impact op de beveiliging met zich meebrengt.

Indien een datalek tevens een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen, zal La Squadra de betrokkene hierover zonder onredelijke vertraging informeren.

La Squadra verleent volledige medewerking aan de bevoegde autoriteiten door het verschaffen van de noodzakelijke informatie en het beperken van de gevolgen van de inbreuk.

Overige bepalingen

La Squadra garandeert de nodige ondersteuning aan betrokkenen om aan diens verplichtingen te voldoen, behoudens in geval van informatie die confidentieel is of omwille van een wettelijke regeling niet mag worden medegedeeld.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens bij La Squadra is mevrouw Kristine Poels, info@lasquadralogistics.be. Voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens kan u daarnaast steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 (022/74.48.00) of www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

In geval van nietigheid van één of meer bepalingen uit dit privacybeleid, worden deze bepalingen geïnterpreteerd overeenkomstig de AVG. De nietigheid van één van de bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen uit dit privacybeleid onverlet. Indien er zich discrepanties voordoen tussen het privacybeleid en de overeenkomst afgesloten tussen La Squadra en de klant of betrokkene, primeren de bepalingen van deze laatste.

La Squadra behoudt zich het recht voor het privacybeleid aan te passen indien dit nodig zou blijken om aan diens rechten en/of verplichtingen onder de AVG te voldoen. Wezenlijke wijzigingen zullen steeds kenbaar gemaakt worden op de website. Het is raadzaam de website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van recente wijzigingen.

Dit privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken behorende tot het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van La Squadra zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die hier uit voortvloeien.

Het privacybeleid van La Squadra werd laatst gewijzigd op 26 mei 2023.

COOKIE POLICY LA SQUADRA

I. Wie is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid?

La Squadra BV, met zetel te 3500 Hasselt, Hellebeemden 15, en met ondernemingsnummer 0690.949.509 (info@lasquadralogistics.be of 011 76 66 13) (hierna: “La Squadra”) erkent het belang van een veilige verwerking van de aan haar toevertrouwde of ontvangen informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, en ziet er dan ook op toe dat iedere verwerking zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving (de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ter vervanging van de Privacywet), de ePrivacy Richtlijn 2002/58/EC zoals geamendeerd door Richtlijn 2009/136/EC, alsmede Verordening (EU) 2016/679 (hierna: AVG) van kracht sedert 25 mei 2018.

La Squadra verklaart met betrekking tot het aanwenden van cookies dan ook het volgende:

II. Toepassingsgebied

Het cookiebeleid van La Squadra is van toepassing op de gehele website (www.lasquadralogistics.be), alsmede op alle door La Squadra aangeboden onlinediensten waaronder mobiele of webapplicaties.

III. Wat zijn cookies en waarvoor worden zij gebruikt?

De website van La Squadra maakt gebruik van zogenaamde “Cookies” (waaronder HTTP-cookies, web-cookies of browser-cookies).

Dit zijn kleine bestanden of data met een unieke code die worden opgeslagen tussen de browser, server en de harde schijf van uw computer, laptop, tablet of smartphone wanneer u de website raadpleegt en die toelaten bepaalde voorkeuren, instellingen, specificaties en/of overige beperkte (persoonlijke) informatie te registreren om op deze wijze het gebruik van de website te ondersteunen en optimaliseren zodat u dit proces niet bij ieder bezoek aan de website dient te herhalen. Bepaalde cookies kunnen daarnaast aangewend worden voor analytische doeleinden of om marketing te voeren.

Belangrijk om te weten is dat cookies geen virussen of andere malware bevatten en dan ook geen kwaadaardige software of andere programma’s kunnen installeren op uw computer, laptop, tablet of smartphone.

In geval van cookies kan er een onderscheid gemaakt worden tussen twee categorieën van cookies: met name eerstepartij-cookies oftewel first party cookies en derdepartij-cookies oftewel third party cookies.

First party cookies zijn die cookies die door La Squadra zelf beheerd worden en verbonden zijn aan de domeinnaam van de website.

Deze cookies zullen doorgaans bedoeld zijn om de website te laten functioneren en bepaalde instellingen van de gebruiker te onthouden met het oog op een herhaald bezoek.

Third party cookies daarentegen zijn cookies geplaatst op de website van La Squadra die door derde partijen beheerd worden.

Onder beide categorieën kunnen zowel sessiegebonden (i.e. cookies die slechts gedurende het bezoek op de website actief zijn en na het beëindigen van de sessie of het sluiten van uw browser verdwijnen) als permanente cookies (i.e. cookies die gegevens opslaan op uw computer, laptop, tablet of smartphone en hier enige tijd bewaard worden) terug te vinden zijn. 

Afhankelijk van de categorie en het soort cookie worden er volgende gegevens verzameld: IP adres, browsergegevens, locatie, naam en voornaam, taal en enig andere persoonlijke informatie die de gebruiker wenst te delen tijdens het bezoek aan de website.

Al deze gegevens kunnen in het kader van de AVG als identificeerbare persoonsgegevens gecatalogeerd worden. Voor meer informatie rond het verwerken van persoonsgegevens kan u steeds het privacybeleid op de website van La Squadra raadplegen.

Voor een optimaal gebruik van de website (www.lasquadralogistics.be) is het aangeraden cookies te aanvaarden of activeren op uw computer, laptop, tablet of smartphone. La Squadra streeft er immers naar om uw gebruikerservaring te verbeteren, de website optimaal te laten functioneren en de hier aanwezige inhoud af te stemmen op uw noden. Voor deze laatste doeleinde is het in kaart brengen van uw surfgedrag mogelijk.

De (persoons)gegevens waarvan La Squadra via first party-cookies kennis krijgt, worden daarnaast enkel intern verwerkt. Dit steeds met in acht name van de nodige vertrouwelijkheid. De persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de website verstrekt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het contactformulier, worden via een veilige verbinding doorgestuurd tussen uw browser en de server La Squadra kan daarentegen geen garanties bieden voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens die via third party-cookies geregistreerd worden. Hiervoor kan u dan ook best het privacy- en cookiebeleid van deze derde partij consulteren.

Indien u er toch voor opteert het gebruik van cookies te beperken of te weigeren, kan het zijn dat u bepaalde voorkeuren of gegevens bij elk bezoek aan de website opnieuw dient op te geven. Tevens is het mogelijk dat de toegang tot en de functionaliteit van de webpagina beperkt wordt. Voor meer informatie kan u terecht onder hoofdstuk VII.

IV. Soorten cookies

Cookies, zoals wanneer beheerd door La Squadra als door derden, kunnen doorgaans onderverdeeld worden in volgende soortcategorieën:

 • Noodzakelijke cookies: onder deze categorie vallen alle cookies noodzakelijk voor een adequaat functioneren van de website (vb. het registreren van het type browser om de weergave van de website hier op aan te passen, het verdelen van de belasting van de website, het faciliteren van betalingen via de webshop, het voorzien van een mogelijkheid tot reactie en/of interactie door de gebruiker);
 • Functionele cookies: hiertoe behoren cookies die geprogrammeerd zijn om de  voorkeuren van de websitegebruiker te bewaren met het oog op het optimaliseren van de gebruikerservaring doordat de gebruiker niet verplicht wordt om diens gegevens of voorkeuren per bezoek opnieuw kenbaar te maken (vb. het bewaren van inloggegevens of taalvoorkeuren);
 • Analytische of tracking cookies: deze cookies verzamelen informatie omtrent het websiteverkeer door middel van statistieken op basis waarvan optimalisatie van de website mogelijk gemaakt wordt (vb. registreren en analyseren van de duurtijd van het bezoek, de bezochte pagina’s en de manier waarop een bezoeker op de website terecht komt);
 • Marketing of advertentie cookies: cookies van deze categorie kunnen op bepaalde websites aanwezig zijn om een gebruikersprofiel samen te stellen waar de domeinbeheerder gebruik van kan maken om in gepersonaliseerde advertenties of reclame te voorzien afgestemd op de persoonlijke interesses en voorkeuren van de websitebezoeker;
 • Sociale media cookies: onder deze categorie vallen cookies die een integratie en inbedding van elementen van socialenetwerksites zoals Instagram, Facebook of Youtube op de website mogelijk maken (vb. plugin, pixels en gelijkaardige technologieën). Het kan hierbij gaan om informatie of inhoud die bij deze derde partijen opgeslagen is en via de website getoond wordt;

V. Aanwezige cookies op www.lasquadralogistics.be

Cookie
PHPSESSID
Categorie
First party
Soort
Noodzakelijke cookie
Doel
Deze cookie wordt gegenereerd door toepassingen gebaseerd op de PHP-taal. Dit is een identificatiecode voor algemeen gebruik die wordt gebruikt om gebruikerssessievariabelen bij te houden.
Bewaartermijn
1 Sessie

Cookie
_ga_40V2H9F2G9
Categorie
First party
Soort
Functionele cookie
Doel
Deze cookie wordt gebruikt om de sessiestatus te behouden.
Bewaartermijn
1 jaar 1 maand

Cookie
_ga
Categorie
First party
Soort
Functionele cookie
Doel
Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klantidentificatie. Het wordt opgenomen in elk paginaverzoek op een site en gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analyserapporten van de site.
Bewaartermijn
1 jaar 1 maand

La Squadra tracht de aanwezige cookies naar best vermogen te monitoren en deze lijst te actualiseren waar nodig. Mochten er toch nog bijkomende cookies waarneembaar zijn op de website, neem dan zeker contact op met La Squadra (info@lasquadralogistics.be of 011 76 66 13) voor meer inlichtingen, dan wel met de derde partij van wie deze cookies afkomstig zijn.

VI. Rechten van de betrokkene

In het kader van de AVG heeft iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens verzameld worden volgende rechten (art. 12 t.e.m. 22 AVG):

 • Recht op inzage;
 • Recht op rechtzetting;
 • Recht op beperking van verwerkingen;
 • Recht op bezwaar;
 • Recht op gegevenswissing;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens. 

Voor meer informatie over uw rechten als betrokkene en de mogelijkheden om hierop een beroep te doen kan u steeds terugvinden in het privacybeleid op de website van La Squadra.  

La Squadra behoudt zich het recht voor om geen gevolg te geven aan een verzoek gebaseerd op de rechten zoals hierboven uiteengezet indien (a) de verzoeker geen betrokkene is, (b) de betrokkene een rechtspersoon is, (c) het verzoek betrekking heeft op noodzakelijke of verplichte (technische) cookies waarvoor geen toestemming van de betrokkene vereist is of (d) het verzoek betrekking heeft op cookies die enkel op anonieme wijze informatie registreren.

La Squadra tracht uw verzoek zo spoedig mogelijk te verwerken en tracht hierover terug te koppelen binnen een termijn van één maand. In bepaalde gevallen beschikt La Squadra over het recht de vooropgestelde termijn te verlengen mits voorafgaande informering van de betrokkene (artikel 12.3 AVG). 

VII. Het beperken of blokkeren van cookies

Wenst u een wijziging aan te brengen in de toegestane cookies, het gebruik van cookies helemaal af te wijzen of reeds bestaande cookies te verwijderen, dan kan u uw voorkeur kenbaar maken tijdens het bezoek aan de website via de aanwezige cookiebanner. In de mate van het mogelijke wordt u de mogelijkheid verschaft om uw voorkeur per type cookie weer te geven, behoudens wanneer uw toestemming hiervoor niet mogelijk is gelet op het type cookie. Eenmaal u uw voorkeur heeft doorgegeven, wordt deze keuze onthouden bij volgende bezoeken aan de website en/of applicaties door het gebruik van een functionele cookie.

Daarnaast is het in bepaalde omstandigheden mogelijk de aanwezige cookies te blokkeren door middel van het aanpassen van uw browserinstellingen. De wijze waarop dit kan gebeuren is afhankelijk van het type browser dat u hanteert.

De specifieke cookies van Google Analytiscs, waarbij er gegevens van uw websitebezoek geregistreerd en doorgegeven worden aan Google Inc., kan u mogelijks beperken door het installeren van een zogenaamde “opt-out browser add-on” (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

Let wel: het gebruik door La Squadra van noodzakelijke en/of functionele cookies kan niet worden uitgeschakeld daar dit de werking van de website kan compromitteren en zijn aldus niet onderhavig aan toestemming van de websitebezoeker. Ook wanneer er op anonieme wijze persoonsgegevens verzameld worden, is er geen toestemming vereist.

VIII. Gegevensbeschermingsbeleid van La Squadra

Naast het gebruik van cookies op de website, kan er door La Squadra ook op een andere wijze persoonsgegevens verzameld worden, bijvoorbeeld wanneer u als gebruiker gebruik maakt van het contactformulier op de website. Deze handeling gaat uit van uw toestemming tot het verwerken van de opgegeven persoonsgegevens (artikel 6.1. a) AVG).

Om die reden raden wij aan tevens het privacybeleid te consulteren. Hier wordt nader ingegaan op de verzamelde persoonsgegevens, de doelstelling, de draagwijdte van het gebruik, de gehanteerde bewaartermijn en uw rechten als betrokkene.

IX. Wijziging van het cookiebeleid

La Squadra behoudt zich het recht voor haar cookiebeleid op elk ogenblik aan te passen wanneer er zich wijzigingen aan de website voordoen die een invloed hebben op de aanwezige cookies of wanneer dit vereist is in het kader van de geldende wetgeving ter zake.

Wijzigingen zullen steeds gepubliceerd worden op de website (www.lasquadralogistics.be) en zijn geldig vanaf deze publicatie. Indien uw instemming met de voorziene wijziging vereist is, zal u hier uitdrukkelijk van op de hoogte gebracht worden.

X. Toepasselijk recht

Huidig cookiebeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van La Squadra zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die uit het cookiebeleid zouden kunnen voortvloeien, onverminderd het recht van La Squadra om de kwestie aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats van de betrokkene.

XI. Vragen of opmerkingen?

La Squadra tracht u in haar beleid op een zo transparant mogelijke wijze wegwijs te maken in het gebruik van cookies op de website. Heeft u toch nog vragen, opmerkingen of klachten na het lezen van dit cookiebeleid? Neem dan gerust contact op met La Squadra op één van volgende wijzen:

La Squadra stelt alles in het werk om uw vraag of opmerkingen zo spoedig mogelijk te beantwoorden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Voor meer informatie of klachtenbehandeling kan u daarnaast ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in België te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 (022/74.48.00) of www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Het cookiebeleid van La Squadra werd laatst gewijzigd op 26 mei 2023.

La Squadra

Hellebeemden 15
3500 Hasselt
 
BTW: BE 0690.949.509

Kantooruren

Van maandag tot vrijdag
08.00 uur - 12.00 uur
12.30 uur - 16.00 uur
En op afspraak

Contactgegevens